Komenda Powiatowa Policji w Krotoszynie
Strona Główna
Aktualności
Policja poszukuje
Szefowie
Rzecznik Prasowy
Kadry
Policyjny Telefon Zaufania
Obsługa interesantów
Dzielnicowi
Ruch Drogowy
Prewencja Kryminalna
Kryształowa Gwiazda
Linki
Historia krotoszyńskiej Policji
Pomoc Ofiarom Przestępstw
Po służbie
Realizacje wniosków z debaty
pzu-stop_1
stopagresjidrogowej-kwp
zglos-korupcje.jpg
zglos-przestepstwo-pol-pr-pol.jpg
telefon_zaufania.gif
374
banner
z_skrzynka.jpg
logo_nl.jpg
116111_jpg
dobor
997_baner
nszz
Wielkopolska Policja
mapka2_2.png
bip_logo
Popularne
Cały Krotoszyn Czyta Dzieciom
Zastrzeganie utraconych dokumentów | Drukuj |
Autor: Piotr Szczepaniak   
05.01.2012.

tapeta_muszla_1024x768

Związek Banków Polskich przy wsparciu Policji rozpoczął kampanię informacyjną dotyczącą możliwości zastrzegania utraconych dokumentów tożsamości w bankach. Dziś każdy może poinformować o zagubionych bądź skradzionych dokumentach już nie tylko będąc klientem konkretnego banku. Coraz więcej banków umożliwia zastrzeganie dokumentów także tym, którzy na co dzień nie korzystają z ich usług.

Oznacza to, że wejście do oddziału banku staje się najpewniejszym sposobem przed uchronieniem się od konsekwencji związanych z utraceniem dokumentów.

Dziennie notuje się nawet kilkadziesiąt prób posłużenia się cudzym lub podrobionym dokumentem. Wykorzystywane są m.in. do wyłudzenia pożyczki, wynajęcia mieszkania lub pokoju hotelowego w celu kradzieży wyposażenia czy unikania opłat, kradzieży wypożyczonego samochodu lub innych przedmiotów, zakładania fikcyjnych firm do wyłudzania kredytów, zwrotu podatków. Wszystko to w imieniu osoby, której dokumentem się posłużono. Dlatego zastrzeżenie dokumentu, który utraciliśmy staje się niezwykle ważne. Pozwala to uniknąć wielu problemów oraz strat finansowych.

Najważniejsze dokumenty, które powinniśmy zastrzegać po utraceniu, to: dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, książeczka wojskowa i marynarska, dowód rejestracyjny, karta stałego pobytu. Zastrzegana powinna być także karta kredytowa.

Poprzez system DOKUMENTY ZASTRZEŻONE informacja trafi do banków i firm, które identyfikują obsługiwane osoby na podstawie dokumentów tożsamości i uczestniczą w Systemie. System DZ to jedyna ogólnokrajowa, powszechnie dostępna baza danych o zastrzeżonych dokumentach tożsamości w Polsce. Informacje o dokumentach są przekazywane wszystkim Bankom uczestniczącym w Systemie, korzystają z niego także operatorzy telefonii komórkowych, Poczta Polska i szereg innych Uczestników. Dokumenty powinni sprawdzać także notariusze, hotele, wypożyczalnie czy agencje pośrednictwa wynajmu nieruchomości.

O Systemie DOKUMENTY ZASTRZEŻONE 

System DOKUMENTY ZASTRZEŻONE działa od 1997 roku. Pozwala zidentyfikować ponad 1.800.000 zastrzeżonych dokumentów, wśród których znajdują się m.in. dowody osobiste, dowody tymczasowe i paszporty polskie i zagraniczne.

Po 11 latach doświadczeń w sektorze finansowym, telekomunikacyjnym, pocztowym i innych obszarach gospodarki należy wskazać na bardzo wysoki poziom skuteczności Systemu. Tylko w roku 2007 dokonano ponad 110 tys. zastrzeżeń nowych dokumentów tożsamości. Liczba ta pokazuje rozmiary możliwych przypadków posłużenia się tymi dokumentami przez osoby nieuprawnione.

Ogółem w okresie funkcjonowania Systemu DZ, który został uruchomiony w trosce o bezpieczeństwo klientów banków - udało się uniknąć zjawiska "zniknięcia" z obrotu kilkuset milionów zł. z tyt. m.in. transakcji oszukańczych, pralniczych, ubezpieczeniowych oraz podejmowanych prób nieuprawnionego przewłaszczenia środków pieniężnych.

Systemu DZ to system ogólnokrajowy o bardzo dużym zasięgu działania. Zastrzeżenia są przyjmowane w sieci kilkudziesięciu tysięcy placówek i punktów obsługi klienta. Dane są wykorzystywane przez te placówki do weryfikacji na bieżąco tj. przy każdej operacji zw. z obsługą osób fizycznych. Stale poszerzana jest lista punktów przyjmowania zastrzeżeń.
Pierwotnie System DZ był przeznaczony dla Banków. Szybko jednak okazało się, że to rozwiązanie sprawdza się także w innych sektorach.

System jest przeznaczony dla wszystkich podmiotów, które w ramach prowadzonej działalności identyfikują osoby na podstawie przedkładanych dokumentów umożliwiających stwierdzenie tożsamości.

Codziennie kilkadziesiąt przypadków różnych prób dokonania wyłudzenia jest blokowanych. To pokazuje z jak poważnym problemem mamy do czynienia. Proceder ten oprócz Konsumentów i Banków coraz częściej dotyka także Przedsiębiorców: wypożyczalnie, biura obrotu nieruchomościami, firmy leasingowe, pośredników kredytowych itd.

 więcej informacji na www.dokumentyzastrzezone.pl

 
Bezpieczna Szkoła | Drukuj |
Autor: Włodzimierz Szał   
04.01.2012.

"BEZPIECZNA SZKOŁA"

Wielkopolski Program Prewencyjny

Założenia programu:

 • Promowanie tematyki prewencji kryminalnej dotyczącej bezpieczeństwa dzieci w trakcie spotkań w szkołach oraz w ramach prowadzonych akcji profilaktycznych poprzez kampanie informacji medialnych.
 • Stworzenie jednolitych standardów bezpieczeństwa dla wszystkich szkół poprzez wprowadzenie jednakowych form współdziałania Policji, szkoły i rodziców zmierzających do wyeliminowania lub znacznego ograniczenia wszelkich zagrożeń .

Cele programu adresowane do dzieci:

1. Uwrażliwienie ich na możliwości pojawienia się zagrożeń w drodze do i ze szkoły, w czasie zabawy i przebywania w domu.

2. Wskazanie na sposoby radzenia sobie w sytuacjach zagrożeń.

3. Zwrócenie uwagi na umiejętności przewidywania skutków nieodpowiedniego postępowania i zachowania w różnych sytuacjach i miejscach.

4. Przedstawienie uczniom zakresu ich odpowiedzialności za bezpieczeństwo innych.

5. Wykształcenie umiejętności zwracania się o pomoc w przypadkach wystąpienia zagrożeń.

Cele programu adresowanego do rodziców i nauczycieli:

1. Wzbogacenie wiedzy w informacje związane ze sposobami uczenia dzieci właściwego postępowania i zachowania, które pozwoli uchronić je przed staniem się ofiarą przestępstwa ze strony dorosłych lub nieletnich sprawców.

2. Wprowadzenie jednolitego algorytmu postępowania rodziców i nauczycieli w przypadku ujawnienia ucznia - ofiary przestępstwa lub ucznia - sprawcy czynu zabronionego.

3. Przekazanie wiedzy dotyczącej praw dzieci ofiar przestępstw i odpowiedzialności prawnej ucznia sprawcy czynu zabronionego.

Sposoby osiągnięcia zakładanych celów:

1. Diagnozowanie stanu bezpieczeństwa na terenie szkoły w oparciu o informacje dyrekcji szkoły, rozpoznanie terenu przez dzielnicowego.

2. Organizowanie i przeprowadzenie szkoleń programowych przez specjalistów ds. nieletnich, dzielnicowych z nauczycielami oraz pedagogami szkolnymi.

3. Uczestniczenie specjalistów ds. nieletnich i dzielnicowych w spotkaniach z rodzicami w szkołach.

4. Współdziałanie instytucji i organizacji wspierających realizację programu w zakresie profilaktyki uzależnień.

5. Wypracowanie odpowiednich form przekazu informacji pomiędzy Sądem Rodzinnym a Policją w sprawach dotyczących nieletnich sprawców czynów zabronionych oraz małoletnich pozbawionych właściwej opieki rodzicielskiej.

6. Prowadzenie działań prewencyjnych przez dzielnicowych i kuratorów sądowych m. innymi poprzez kontrolę miejsc zagrożonych, gdzie grupują się niepełnoletni, wspólne wizyty w domach podopiecznych podlegających kurateli sądowej.

7. Pozyskiwanie instytucji i organizacji pozapolicyjnych do współpracy w opracowaniu i wydaniu materiałów informacyjno- edukacyjnych związanych z bezpieczeństwem dzieci.

8. Współdziałanie w realizacji programu instytucji i organizacji działających na rzecz zapewnienia pomocy i bezpieczeństwa dzieciom.

Przedstawiciele szkolnej profilaktyki :

 • Dyrektorzy szkół,
 • Wychowawcy klas,
 • Pedagog szkolny,
 • Uczniowie,
 • Rodzice uczniów,
 • Policja - Komendant KP, Naczelnik Sekcji Prewencji KMP, KPP, specjalista ds. nieletnich, dzielnicowy,
 • Instytucje i organizacje współdziałające na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

INSTYTUCJE I ORGANIZACJE WSPÓŁDZIAŁAJĄCE NA RZECZ ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA I POMOCY DZIECIOM.

Istotną role w prowadzonej profilaktyce wśród dzieci i młodzieży odgrywają instytucje i organizacje, które w swych założeniach statutowo - organizacyjnych zobowiązane są do prowadzenia działań, których celem jest zapobieganie i zwalczanie zjawiskom patologii i przemocy w rodzinie. W realizacji celów programowych wskazane jest wypracowanie form i metod wspólnej współpracy co pozwoli na zintegrowanie tych działań. Poniższy wykaz przedstawia listę instytucji i organizacji, które najczęściej współpracują ze szkołami;

- Poradnia Pedagogiczno - Psychologiczna - Rada Osiedla

- Straż Miejska - Straż Pożarna

- Sąd Rodzinny - MONAR

- SANEPID - Dział Oświaty i Promocji Zdrowia - PCK

- Kuratorium Oświaty - Urząd Miasta i Gminy

- Poradnia Opiekuńczo - Wychowawcza - Poradnia Uzależnień

- Ośrodek Pomocy Społecznej - ZHP i ZHR

- Komitet Ochrony Praw Dziecka - Parafia

- Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Dom Kultury

- Fundacje, Stowarzyszenia, Towarzystwa itd.


Proponowane moduły tematyczne programu prewencyjnego "Bezpieczna Szkoła"

I. Co każde dziecko wiedzieć powinno o pracy policji

Moduł tematyczny przybliżający dzieciom i nauczycielom pracę służb policyjnych, ich rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa ludzi, utrzymania ładu i porządku publicznego.

II. W drodze do szkoły

Celem tego modułu jest przekazanie uczniom informacji związanych z umiejętnością bezpiecznego postępowania i zachowania w drodze do i ze szkoły.

III. Moja bezpieczna szkoła

Moduł tematyczny związany z zagrożeniami jakie mogą występować na terenie szkoły i sposobami postępowania w takich przypadkach.

IV. Baw się bezpiecznie

Tematyka tego modułu dotyczy zagrożeń na jakie mogą być narażone dzieci w trakcie zabawy, która może przebiegać w różny sposób i odbywać się w miejscach nie zawsze bezpiecznych do zabawy.

V. Bądź sobą

Moduł tematyczny związany z zagadnieniem uzależnień tj. alkoholowych, lekowych i narkotykowych wśród dzieci.

 

 
Bezpieczne Miasto | Drukuj |
Autor: Włodzimierz Szał   
04.01.2012.

PROGRAM PREWENCYJNY

"BEZPIECZNE MIASTO"

Celem głównym programu jest zapobieganie przestępczości.

Celami pośrednimi są:

 • ograniczenie przestępczości,
 • zmniejszenie strachu przed staniem się ofiarą przestępstwa,
 • podniesienie poziomu bezpieczeństwa i jakości życia,
 • stworzenie bezpiecznego miasta do prowadzenia działalności gospodarczej i życia społecznego

 

Podmiotami współpracującymi w realizacji programu są:

 • Starostwo Powiatowe w Krotoszynie
 • Urząd Miasta i Gminy w Krotoszynie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej
 • Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
 • Sąd Rejonowy w Krotoszynie
 • Prokuratura Rejonowa w Krotoszynie
 • Wszystkie inne podmioty pozapolicyjne zainteresowane utrzymaniem bezpieczeństwa i porządku publicznego

Program został rozpoczęty w Komendzie Powiatowej Policji w Krotoszynie w 1999 roku.

 

Metodami i sposobami realizacji programu są:  

Kształtowanie świadomości prawnej i wiktymologicznej społeczeństwa pobudzanie inicjatyw społecznych w kierunku działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa zaangażowanie wszelkich prowadzenie możliwych podmiotów w partnerską współpracę międzyinstytucjonalną z Policją prowadzenie badań środowiskowych wskazujących na potrzebę i zasadność podjęcia działań programowych organizowanie akcji znakowania przedmiotów wartościowych należących do działkowców.

 

Działania profilaktyczne ukierunkowane są na:

Prewencję fizyczną, obejmującą fizyczną i techniczną ochronę mienia poprzez znakowanie przedmiotów, upowszechnianie technik zabezpieczania mienia, korektę rozwiązań komunikacyjnych, tworzenie bezpiecznych przejść itp.

Prewencję fizyczną, obejmującą fizyczną i techniczną ochronę mienia poprzez znakowanie przedmiotów, upowszechnianie technik zabezpieczania mienia, korektę rozwiązań komunikacyjnych, tworzenie bezpiecznych przejść itp.

Prewencję społeczną, mającą na celu edukację, poradnictwo oraz pomoc społeczną. Prewencja społeczna obejmuje m.in.: - problematykę demoralizacji i przestępczości nieletnich; - sprawy rodziny oraz dziecka w tej rodzinie; - ochronę kobiet; - ochronę ofiar przestępstwa; - ochronę osób starszych i niepełnosprawnych; - bezpieczeństwo podróżnych; - poradnictwo zawodowe np. dla doręczycieli pocztowych, właścicieli sklepów; kantorów, banków, stacji paliw płynnych, baz transportowych, straży przemysłowych itp; - zapobieganie patologiom społecznym poprzez tworzenie programów pomocy dla osób uzależnionych od narkotyków, alkoholu, członków subkultur młodzieżowych; - tworzenie programów wczesnej edukacji dla dzieci i młodzieży;; inspirowanie działań kulturalnych; współpracę z prasą i radiem na rzecz kształtowania świadomości prawnej oraz edukacji wiktymologicznej społeczeństwa.

Adresatami programu są mieszkańcy powiatu krotoszyńskiego.

 

 
Bezpieczna Wieś | Drukuj |
Autor: Włodzimierz Szał   
03.01.2012.

PROGRAM PREWENCYJNY

"BEZPIECZNA WIEŚ"

 

Celem głównym programu jest zapobieganie przestępczości na wsi.

 

Cele pośrednie to:

 

 • ograniczenie patologii na wsi
 • ograniczenie przestępczości,
 • zmniejszenie strachu przed staniem się ofiarą przestępstwa,
 • podniesienie poziomu bezpieczeństwa i jakości życia,
 • stworzenie „bezpiecznej wsi" do prowadzenia działalności rolniczej i życia społecznego.

 

Metodami i sposobami realizacji programu są:

 

 • kształtowanie świadomości prawnej i wiktymologicznej społeczeństwa
 • pobudzanie inicjatyw społecznych w kierunku działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa
 • zaangażowanie wszelkich możliwych podmiotów w partnerską współpracę międzyinstytucjonalną z Policją
 • prowadzenie badań środowiskowych wskazujących na potrzebę i zasadność podjęcia działań programowych
 • bieżące prowadzenie rozpoznania środowiska wiejskiego w zakresie występowania zjawisk patologicznych wśród dzieci i dorosłych
 • propagowanie wśród społeczności wiejskich określonych form zachowania się w sytuacjach zagrożenia
 • oddziaływanie na organizacje wiejskie w celu włączenia ich do aktywnego uczestnictwa w poprawę bezpieczeństwa i porządku na wsi
 • inicjowanie i prowadzenie szerokiej działalności profilaktyczno - informacyjnej o skali zagrożenia przestępczością na wsi i możliwościach jej zapobiegania
 • prowadzenie stałej analizy zagrożenia przestepczością i wykroczeniami i na tej podstawie planowanie przedsięwzięć zmierzających do ich ograniczenia
 • angażowanie do tych przedsięwzięć rodziców, szkół, organizacji kościelnych

 

Działania profilaktyczne ukierunkowane są na:

 

1. Prewencję fizyczną, obejmującą fizyczną i techniczną ochronę mienia poprzez znakowanie przedmiotów, upowszechnianie technik zabezpieczania mienia, korektę rozwiązań komunikacyjnych, tworzenie bezpiecznych przejść itp.

2. Prewencję społeczną, mającą na celu edukację, poradnictwo oraz pomoc społeczną. Prewencja społeczna obejmuje m.in.: - problematykę demoralizacji i przestępczości nieletnich; - sprawy rodziny oraz dziecka w tej rodzinie; - ochronę kobiet; - ochronę ofiar przestępstwa; - ochronę osób starszych i niepełnosprawnych; - bezpieczeństwo podróżnych; - poradnictwo zawodowe np. dla doręczycieli pocztowych, właścicieli sklepów; itp.; - zapobieganie patologiom społecznym poprzez tworzenie programów pomocy dla osób uzależnionych od narkotyków, alkoholu, członków subkultur młodzieżowych; - tworzenie programów wczesnej edukacji dla dzieci i młodzieży;; inspirowanie działań kulturalnych; współpracę z prasą i radiem na rzecz kształtowania świadomości prawnej oraz edukacji wiktymologicznej społeczeństwa wiejskiego.

 

 
Uwaga Złodziej | Drukuj |
Autor: Włodzimierz Szał   
03.01.2012.

 UWAGA! Złodziej

 

 Włodzimierz Szał radzi - jeśli chcesz uniknąć kradzieży - przeczytaj uważnie!

 

 

W ostatnim czasie na terenie Krotoszyna nasiliły się kradzieże w sklepach. Łupem złodziei pada nie tylko towar na sklepowych półkach, ale także pieniądze, które znajdują się w kasie i w portfelach. Złodzieje okradają samych klientów, wykorzystując ich nieuwagę.
Zwiększona liczba takich kradzieży doprowadziła do tego, iż krotoszyńska policja apeluje do właścicieli sklepów, personelu i klientów. Kupujący powinni umieszczać dokumenty i pieniądze w niewidocznych miejscach, a nie w koszykach, czy przezroczystych reklamówkach. Należy też zmienić miejsce trzymania portfela z tylnej kieszeni spodni na takie, które ma się cały czas pod kontrolą.

Personel sklepu powinien natomiast uważać nie tylko na towar na półkach, ale także na miejsca, w których trzyma pieniądze. Złodzieje, bowiem potrafią otwierać niezauważalnie kasy. Najlepszym rozwiązaniem jest trzymanie większej gotówki na zapleczu sklepu w drugiej kasetce.

Schemat działania złodziei jest różny. Często bywa tak, że nie można ich odróżnić od zwykłych klientów. Chcą wtopić się w tłum. Działać mogą w kilka osób. Kiedy dwie lub trzy chodzą po sklepie, inne niepostrzeżenie kradną towar lub pieniądze. Często bywa też tak, że aby odwrócić uwagę sprzedawcy wywołują kłótnie bądź ze samym sprzedającym, bądź między sobą.

Trzeba pamiętać o tym, że najczęściej ujawnia się sprawców kradzieży dzięki obserwacji klientów. Czynność ta powinna być dyskretna, nie urażająca uczciwych klientów .
Krotoszyńska policja radzi, aby wyeliminować ze sklepu wszelkie zakamarki, które ułatwiają kradzież. Aby zminimalizować ryzyko, należy odpowiednio rozmieszczać stoiska z artykułami najbardziej atrakcyjnymi, tak by nie tracić ich z oczu. Każdy właściciel musi sam wiedzieć, jak skutecznie zwalczyć możliwość kradzieży w swoim sklepie. A możliwości jest dużo. Można zamontować kamery, urządzenia do bezprzewodowej i przewodowej łączności, szyby alarmowe. Czy też zorganizować inaczej pracę, wydzielając kasy, dzieląc pakowanie towarów, sposób eksponowania towarów.

Jeśli jednak zauważymy złodzieja możemy liczyć na pomoc policji. Należy jednak pamiętać, że wezwanie funkcjonariuszy musi być uzasadnione, oparte na poszlakach, a nie domysłach. Po ujęciu sprawcy kradzieży trzeba powiadomić policję, a następnie przekazać potencjalnego złodzieja. Trzeba jednak pamiętać, że niedopuszczalne jest samodzielne przeszukiwanie osób przez personel sklepu, czy nawet firmę ochroniarską. Można jedynie poprosić o dobrowolne wyjęcie towarów i porównanie z paragonem lub czekiem kasowym.

Problem złodziei nie dotyczy wyłącznie sklepów. Kradzież zarówno towarów, jak i pieniędzy i dokumentów ma miejsce na targowiskach. Trzeba pamiętać, że zwykły człowiek nie jest w stanie złapać kieszonkowca. Trzeba starać się udaremnić mu kradzież. Kieszonkowcy mają bardzo duże zdolności manualne. Najczęściej nie jesteśmy w stanie wyczuć, kiedy dokonują kradzieży. Nawet wtedy, kiedy wydaje nam się, że portfel jest dobrze schowany.
Złodzieje nie są bezkarni. Kodeks wykroczeń mówi, że osoba uznana za winną wykroczenia podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. Kodeks karny reguluje natomiast długość pozbawienia wolności. Wynosi on od 3 miesięcy do 5 lat.

 
«« start « poprz. 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 nast. » koniec »»

Pozycje :: 208 - 216 z 344
migi
debatybaner
debaty społeczne
ustawa_bron
cyfryzacja_tv
policjant_plakat_m2
kibck
ryba
informacje-z-odpraw.jpg
pat
umysl