Komenda Powiatowa Policji w Krotoszynie
Strona Główna
Aktualności
Policja poszukuje
Szefowie
Rzecznik Prasowy
Kadry
Policyjny Telefon Zaufania
Obsługa interesantów
Dzielnicowi
Ruch Drogowy
Prewencja Kryminalna
Kryształowa Gwiazda
Linki
Historia krotoszyńskiej Policji
Pomoc Ofiarom Przestępstw
Po służbie
Realizacje wniosków z debaty
pzu-stop_1
stopagresjidrogowej-kwp
zglos-korupcje.jpg
zglos-przestepstwo-pol-pr-pol.jpg
telefon_zaufania.gif
374
banner
z_skrzynka.jpg
logo_nl.jpg
116111_jpg
dobor
997_baner
nszz
Wielkopolska Policja
mapka2_2.png
bip_logo
Popularne
Cały Krotoszyn Czyta Dzieciom
Najlepszy z najlepszych - 5.05.2011r. | Drukuj |
Autor: Włodzimierz Szał   
05.05.2011.

Najlepszy z najlepszych

Dzisiaj policjanci ruchu drogowego z krotoszyńskiej komendy uczestniczyli w powiatowym turnieju „Policjant Ruchu Drogowego 2011”.  W zawodach zwyciężył sierż. sztab. Piotr Gąsiorek, który będzie reprezentował krotoszyńską jednostkę na eliminacjach wojewódzkich.

O tytuł najlepszego policjanta rywalizowali funkcjonariusze ruchu drogowego Komendy Powiatowej Policji w Krotoszynie. Do eliminacji powiatowych przystąpiło ośmiu policjantów. Tegoroczne zmagania rozpoczęły się sprawdzianem wiedzy teoretycznej – testem ze znajomości prawa o ruchu drogowym i innych przepisów służbowych. Następnie odbyła się widowiskowa konkurencja – kierowanie ruchem na skrzyżowaniu.

W zawodach zwyciężył sierż. sztab. Piotr Gąsiorek, który będzie reprezentował krotoszyńską jednostkę na eliminacjach wojewódzkich. Gratulujemy.

Praca policjanta ruchu drogowego nie należy do najłatwiejszych. Niezależnie od warunków pogodowych, czy pory dnia są zawsze tam gdzie ich obecność jest potrzebna i niezbędna. To oni kierują ruchem ulicznym. Są często pierwsi na miejscu wypadków i udzielają pomocy poszkodowanym. Ścigają pijanych kierowców, którzy są zagrożeniem nie tylko dla siebie samych, ale także dla innych uczestników ruchu. To zaledwie niektóre czynności, jakie na co dzień wykonują funkcjonariusze z drogówki.

 
Ograniczenia w ruchu drogowym | Drukuj |
Autor: Piotr Szczepaniak   
22.04.2011.

Dz.U.07.147.1040

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA TRANSPORTU1)

z dnia 31 lipca 2007 r.

w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach

(Dz. U. z dnia 14 sierpnia 2007 r.)

Na podstawie art. 10 ust. 11 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa okresowe ograniczenia oraz zakaz ruchu pojazdów i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton, z wyłączeniem autobusów.

§ 2. Wprowadza się okresowe ograniczenia ruchu pojazdów, o których mowa w § 1, poprzez zakaz ich ruchu na drogach na obszarze całego kraju, w następujących terminach:

1) od godziny 800 do 2200 w dni ustawowo wolne od pracy:

a) 1 stycznia - Nowy Rok,

b) pierwszy dzień Wielkiej Nocy,

c) drugi dzień Wielkiej Nocy,

d) 1 maja - Święto Państwowe,

e) 3 maja - Święto Narodowe Trzeciego Maja,

f) pierwszy dzień Zielonych Świątek,

g) dzień Bożego Ciała,

h) 15 sierpnia - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,

i) 1 listopada - Wszystkich Świętych,

j) 11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości,

k) 25 grudnia - pierwszy dzień Bożego Narodzenia,

l) 26 grudnia - drugi dzień Bożego Narodzenia;

2) od godziny 1800 do godziny 2200 w dzień poprzedzający dzień określony w pkt 1 lit. b-j;

3) w okresie od najbliższego piątku po dniu 18 czerwca do ostatniej niedzieli przed rozpoczęciem zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach, z zastrzeżeniem pkt 1 lit. h:

a) od godziny 1800 do godziny 2200 w piątek,

b) od godziny 800 do godziny 1400 w sobotę,

c) od godziny 800 do godziny 2200 w niedzielę.

§ 3. 1. Przepisy § 2 nie mają zastosowania do:

1) pojazdów Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Straży Granicznej, Służby Celnej, Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Biura Ochrony Rządu, pogotowia technicznego, jednostek ochrony przeciwpożarowej, jednostek ratownictwa chemicznego oraz jednostek służb ochrony radiologicznej i ochrony przed skażeniami;

2) pojazdów biorących udział w:

a) akcjach ratowniczych,

b) akcjach humanitarnych,

c) usuwaniu skutków klęsk żywiołowych,

d) usuwaniu awarii;

3) pojazdów używanych:

a) przy budowie dróg i mostów oraz przy ich utrzymaniu,

b) do przewozu żywych zwierząt,

c) dla potrzeb skupu mleka, zbóż lub zwierząt,

d) dla potrzeb bezpośredniego zaopatrzenia statków morskich w paliwo, materiały olejowe, olej smarowy, części zamienne oraz wodę pitną,

e) do przewozu sprzętu transmisyjnego stacji radiowych i telewizyjnych,

f) do przewozu sprzętu dla obsługi imprez masowych, w związku z organizacją tych imprez,

g) do przewozu prasy stanowiącej znaczną część ładunku lub znaczną część dostępnej przestrzeni ładunkowej,

h) do przewozu lekarstw i środków medycznych,

i) do przewozu przesyłek w ramach działalności pocztowej stanowiących znaczną część ładunku lub znaczną część dostępnej przestrzeni ładunkowej,

j) w związku z niezbędnym utrzymaniem ciągłości cyklu produkcyjnego lub świadczenia usług przedsiębiorstwa pracującego w ruchu ciągłym,

k) do przewozu towarów niebezpiecznych w ilościach, dla których wymagane jest oznakowanie pojazdu tablicami ostrzegawczymi barwy pomarańczowej,

l) do przewozu artykułów szybko psujących się i środków spożywczych, określonych w załączniku do rozporządzenia, stanowiących znaczną część ładunku lub znaczną część dostępnej przestrzeni ładunkowej,

m) do przewozu betonu oraz pomp do jego tłoczenia,

n) do przewozu odpadów komunalnych lub nieczystości ciekłych,

o) do przewozu towarów wyładowanych z wagonów na stacji kolejowej, w promieniu 50 km od tej stacji,

p) w transporcie kombinowanym;

4) pojazdów wolnobieżnych używanych do prac rolnych i ciągników rolniczych;

5) pojazdów powracających z zagranicy w celu zakończenia przewozu drogowego lub do odbiorcy przewożonego ładunku, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pod warunkiem posiadania przez kierowcę ważnej rocznej karty opłaty za przejazd po drogach krajowych;

6) pojazdów, które wjechały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poza terminami lub godzinami obowiązywania zakazu, w odległości do 50 km od miejsca przekroczenia granicy, oraz oczekujących na granicy na wyjazd z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Przepis ust. 1 pkt 3 dotyczy także pojazdów pustych w drodze po ładunek lub w drodze powrotnej po rozładunku.

§ 4. Traci moc rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 sierpnia 2003 r. w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach (Dz. U. Nr 161, poz. 1565).

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

______

1) Minister Transportu kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu (Dz. U. Nr 131, poz. 923).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 109, poz. 925, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1486 i Nr 180, poz. 1494 i 1497, z 2006 r. Nr 17, poz. 141, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 190, poz. 1400, Nr 191, poz. 1410 i Nr 235, poz. 1701 oraz z 2007 r. Nr 52, poz. 343, Nr 57, poz. 381, Nr 99, poz. 661 i Nr 123, poz. 845.

ZAŁĄCZNIK

ARTYKUŁY SZYBKO PSUJĄCE SIĘ I ŚRODKI SPOŻYWCZE

1. Mięso i podroby jadalne.

2. Ryby i skorupiaki, mięczaki i inne bezkręgowce wodne.

3. Produkty mleczarskie, w szczególności: jogurty, kefiry, śmietana, mleko spożywcze, twarogi, sery dojrzewające, masło, lody.

4. Jaja ptasie i masy jajeczne.

5. Kwiaty cięte i doniczkowe.

6. Warzywa i grzyby świeże i mrożone.

7. Owoce świeże i mrożone.

8. Zboża i surowce rolne służące do produkcji żywności, pasz i tłuszczów roślinnych.

9. Produkty przemysłu młynarskiego, w szczególności: mąki, kasze, grysiki i granulki zbożowe.

10. Tłuszcze i oleje pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego.

11. Przetwory spożywcze, w szczególności z mięsa, drobiu, ryb oraz z warzyw i owoców.

12. Cukry i wyroby cukiernicze.

13. Przetwory ze zbóż, mąki, skrobi lub mleka w proszku oraz pieczywo cukiernicze.

14. Napoje bezalkoholowe.

15. Pozostałości i odpady przemysłu spożywczego, gotowe pasze dla zwierząt.

16. Buraki cukrowe.

17. Ziemniaki.

18. Drożdże piekarskie prasowane i w formie mleczka drożdżowego.

19. Podłoże uprawowe pieczarek.

 
KPP w Krotoszynie poszukuje | Drukuj |
Autor: Piotr Szczepaniak   
15.03.2011.


Komenda Powiatowa Policji w Krotoszynie prowadzi poszukiwania:

 kesy KĘSY MAREK

s. Stanisława i Ireny

ur. 4.10.1974 r. w Krotoszynie

zam. ostatnio w Koźminie Wielkopolskim

Poszukiwany na podstawie listu gończego wydanego
przez Sąd Rejonowy w Krotoszynie do odbycia kary pozbawienia wolności orzeczonej przez ww. sąd.

Wszystkie osoby, które widziały poszukiwanego i znają jego aktualne miejsce pobytu lub mogą udzielić jakichkolwiek informacji mogących pomóc w zatrzymaniu, prosimy o kontakt telefoniczny z Komendą Powiatową Policji w Krotoszynie pod numerami telefonów:
(62)-725-52-00 lub telefon alarmowy 997 w całym kraju.

Gwarantujemy całkowitą anonimowość.

Jednocześnie przypominamy, że ukrywanie lub pomoc w ukryciu osoby poszukiwanej jest przestępstwem i grozi za to kara pozbawienia wolności do 5 lat.


…więcej
 
Oszustwa na PACZKĘ i TEPSE | Drukuj |
Autor: Włodzimierz Szał   
13.01.2011.

  OSZUSTWA TELEFONICZNE NA „PACZKĘ" I „TEPSE"

W ostatnim okresie Policja odnotowuje nowe przestępstwa „na paczkę" i na „Tepse". Aby uniknąć przykrych niespodzianek zapoznaj się z metodami działania sprawców. 

Oszustwo "na paczkę" !

Zjawia się u Ciebie kurier i oświadcza, że ma dla Ciebie paczkę za zaliczeniem. Koszt ok. 500-600 zł. Na paczce jest Twoje imię, nazwisko i adres. Nadawcą jest firma "Y", której nie znasz i w której nic nigdy nie zamawiałeś. Pan, który dostarczył paczkę oświadcza, że jego zadaniem jest tylko dostarczenie paczki i pobranie pieniędzy, ale skoro mamy wątpliwości, można je wyjaśnić od ręki telefonicznie. Kurier pyta, czy aby wyjaśnić wątpliwości może zadzwonić od Ciebie do firmy i wyjaśnić sytuację. My nie podejrzewając podstępu wpuszczamy kuriera do domu i udostępniamy nasz telefon. Kieruje nami chęć jak najszybszego wyjaśnienia sprawy. Kurier dzwoni (przeważnie ok. 1 minuty) i niby sprawdza w firmie, czy nie zaistniała pomyłka. Informuje Nas, że faktycznie jest to pomyłka, przeprasza grzecznie i wychodzi ! Po miesiącu przychodzi rachunek telefoniczny ok. 30.000 zł !!! Jak to możliwe? Ponieważ ten jeden "niewinny krótki telefonik" obleciał w międzyczasie cały świat przez przekierowania komercyjne (Seszele, Wyspy Bali, Kajmany i wiele innych - wszystko automatycznie), aby w końcu trafić na sexlinie w Australii. Czy to możliwe? Przecież byliśmy przy doręczycielu i widzieliśmy, że wykręca numer telefonu stacjonarnego. Tak to prawda - kurier wykręcił numer telefonu stacjonarnego, który jest zainstalowany gdzie? w jakim? wynajętym (po cichu) mieszkaniu (na dodatek, na lewe papiery) i w tym właśnie mieszkaniu stoi sobie małe niepozorne urządzenie, które natychmiast dokonuje przekierowań jak się tylko do niego dodzwonisz.

Szanse na reklamacje u operatora są „marne", ponieważ połączenie wyszło z Twojego numeru telefonu, a co za Tym idzie za Twoją zgodą - więc nawet w Sądzie przegrasz.

Oszustwo "na Tepse" !

Dzwoni do Ciebie człowiek i podaje się za pracownika Telekomunikacji Polskiej S.A. Informuje Cię o tym, że właśnie wymieniono skrzynkę kablową, rozdzielczą lub cokolwiek innego. W związku z powyższym monterzy TPSA testują połączenia i proszą o potwierdzanie ich sprawnego funkcjonowania poprzez naciśnięcie klawiszy : 9, 9#, 09, 09#, 90, 90# - NIE NACISKAJ NICZEGO, NIE POTWIERDZAJ ! Jeżeli to zrobisz - jesteś przekierowany na sexlinie (na Twój koszt oczywiście) do Wielkiej Brytanii przez pół świata na Pacyfiku i nawet jeżeli natychmiast rzucisz słuchawkę na widełki - NIC CI TO NIE POMOŻE ! - połączenie nie skończy się przed upływem 5 min., koszt ok. 1500 zł. Jeżeli ktokolwiek do Ciebie zadzwoni i powie, że wygrałeś - rzuć natychmiast słuchawkę i niczego nie naciskaj, żadnych cyfr, gwiazdek lub krzyżyków. Jeżeli ktokolwiek do Ciebie zadzwoni kogo nie znasz, nieważne czy będzie to firma, czy osoba prywatna i poprosi Cię o oddzwonienie w dowolnym czasie - NIE RÓB TEGO! - nie znasz osobiście - nie oddzwaniasz, bo może Cię to kosztować 320 zł - za samo połączenie! Pamiętaj, że oszuści bardzo często podszywają się pod różnego typu instytucje lub spółdzielnie mieszkaniowe! Jak administracja lub inna instytucja będzie miała do Ciebie sprawę - to wyśle Ci pismo.

Jak się bronić ?

  • 1. Myśleć i nic na "szybcika" - Niczego nie naciskać i niczego nie potwierdzać.
  • 2. Zadzwonić do swojego operatora np. TPSA (9393) i zażądać zablokowania wszystkich numerów komercyjnych: 0-700..., 0-300..., 0- 400; jak i możliwości przekierowania na nie.
  • 3. Zablokować wszystkie numery: międzymiastowe, międzynarodowe i komórkowe (w zależności jakie są potrzebne, a jakie nie) - każdy operator ma obowiązek udostępnić Ci kod aktywujący takie połączenia i drugi kod dezaktywujący takie połączenia. Dostaniesz od operatora dwa osobiste hasła i nikomu ich nie pokazuj.

 

 
Konferencje "Młody Kierowca" | Drukuj |
Autor: Włodzimierz Szał   
18.11.2010.

Konferencje „Młody Kierowca"

We wtorek w kinie „Przedwiośnie" w Krotoszynie oraz Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Koźminie Wielkopolskim odbyły się konferencje „Młody Kierowca" adresowane do uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu krotoszyńskiego. Organizatorem była Komenda Powiatowa Policji w Krotoszynie i Starostwo Powiatowe w Krotoszynie. Celem było uwrażliwienie młodzieży na przestrzeganie przepisów i zasad ruchu drogowego.  

Nadkom. Włodzimierz Szał przedstawił stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie powiatu krotoszyńskiego. Do dnia dzisiejszego w powiecie, w wypadkach drogowych zginęło 5 osób, a 25 osób zostało rannych. Nasz prelegent podkreślił, że za każdą z tych liczb kryje się ludzka tragedia, ludzki dramat, ludzkie łzy. W konferencjach wziął udział dr inż. Grzegorz Feliczak, rzeczoznawca samochodowy. Wygłosił ona prelekcję na temat „Stan techniczny pojazdu a wypadek drogowy”. Adrian Laskowski specjalista ds. terapii uzależnień zapoznał obecnych z wpływem alkoholu, narkotyków i dopalaczy na prowadzenie pojazdu. Na zakończenie  młodzież obejrzała prezentację „Masz jedno życie".

W konferencji uczestniczyli Starosta Krotoszyński Leszek Kulka, I Zastępca Komendanta Powiatowego w Krotoszynie mł. insp. Andrzej Wajdlejt, Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego w Krotoszynie podinsp. Karol Budziński, Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Krotoszynie Andrzej Wichłacz oraz nauczyciele.

ZWOLNIJ ZANIM BĘDZIE ZA PÓŹNO

Pamiętaj, że nie jesteś sam na drodze. Szanuj życie i zdrowie, zarówno swoje jak i innych uczestników ruchu drogowego.


 
«« start « poprz. 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 nast. » koniec »»

Pozycje :: 208 - 216 z 327
migi
debatybaner
debaty społeczne
ustawa_bron
cyfryzacja_tv
policjant_plakat_m2
kibck
ryba
informacje-z-odpraw.jpg
pat
umysl